Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren
Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: voorzitter, scriba, ouderling-kerkrentmeesters, taak- en wijkouderlingen, diakenen en pastores. Een kerkelijk werker die niet in het ambt bevestigd wordt, is adviseur. De kerkenraad vergadert in de regel tweemaandelijks en kan voor de verslaglegging een notulist inschakelen. Wanneer er voldoende bespreek- en beslispunten zijn, kan de kerkenraad vaker bijeenkomen. De kerkenraad houdt zich nadrukkelijk bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Op de agenda staan onderwerpen van algemene aard die gezamenlijke bezinning en bespreking nodig hebben of waarover besluitvorming noodzakelijk / gewenst is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen mits minstens de helft van het aantal ambtsdragers aanwezig is.

Hieronder een overzicht van de kerkenraad

 
Functie Wijk Telefoon e-mail
       
Voorzitter:
Mevr. A. Kloosterman
   
0344-642257
 
 
       
Scriba:
Dhr. M.P. van der Poel
   
0488-482659
 
       
Ouderling:
Dhr. J.G. Boschloo
Mevr. W.M. de Jongh
Mevr. H.H.A. Walraven
Vacatures
Vacatures
Vacatures
 
1
2
3
4
4
5
 
0488-481356
0488-750711
0488-484478
0344-644067
0344-641272
0344-603338
 

       
Diaken:
Mevr. M. van Woerden
Dhr. J. Kalsbeek
Dhr. K van Klaarbergen
Dhr. B. Schiebaan
Mevr. E. Buizer
Dhr. F. Ivens
Vacature
Vacature
Mevr. G. Veldhuis
Mevr. Fl. Pouwer

12
3
4
5
6
 
voorzitter
secretaris
penningmeester
werelddiaken

diaconaalmedewerker
       
Kerkelijk werker:
Mevr. M. Bosch-verschuren
   
06-21633151
 
 
  
terug