Administratie en Beheer Administratie en Beheer

Tot de taken van de ambtsgroep Administratie en Beheer behoren:

  • Jaarlijksopstellen van de begroting en jaarrekening;
  • Zorgdragen voor de geldwerving (collecten en actie kerkbalans);
  • Verantwoording dragen voor de goede staat van onroerende en roerende zaken;
  • Aansturen, direct en indirect, in overleg met de kerkenraad, van andere groepen, waaronder beheerders, kosters, schoonmaakteam en organisten, alsmede het beheer van zaken zoals het kerkblad (Rondom de Voorhof) en uitgiften van collectebonnen;
  • Bijhouden van de registers van de gemeente (ledenadministratie);
  • Zorgdragen voor het archiveren van de noodzakelijke bescheiden;
  • Penningmeester heeft beheer om nota’s/versturen van rekeningen en vergoeden declaraties.
De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is:  
Voorzitter Jan Roelofsen
Secretaris Kees Olthoff
Penningmeester Anita Veldhuis
Administraties bonnenkas Willy Kuenen
Gebouw, terrein en inventaris    Eddie Torn Broers / Jan van Eldik
Sleutelbeheer en -administratie Jan van Eldik 

Verhuur zalen
Voor de verhuur van zalen voor bv een uitvaart, een verjaardag of een vergadering, kunt u contact opnemen met beheer of telefoon 06 30 82 57 10

Kerkbalans - Bankrekening NL37 RABO 0331 9949 84
Elk jaar in januari start Actie Kerkbalans. 
De bedoeling van Actie Kerkbalans is om geld in te zamelen waarvan alle activiteiten die een kerk in een jaar doet, betaald kunnen worden.
Van dat geld worden de gebouwen onderhouden, wordt de kerk verwarmd, worden activiteiten ondernomen voor jeugd en ouderen, wordt pastoraal werk verricht…..
Belangrijk kerkenwerk waarbij wij niet zonder uw steun kunnen; want kerk zijn we samen.

In deze folder staat alles nog eens uitgelegd. 

ANBI
De Voorhof is ANBI gecertificeerd. Daardoor zijn giften aan onze gemeente aftrekbaar van de belasting.
Op de pagina ANBI vindt u alle ANBI gegevens inclusief een verkorte staat van baten en lasten.


Periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente of de diaconie schenkt.  Voordeel van dit soort giften is, dat zij volledig aftrekbaar zijn van de belasting.
Sinds 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst.
Wilt u een overeenkomst voor een periodieke gift aangaan met de gemeente? Download dan het formulier en stuur het ingevuld naar de penningmeester of vraag het formulier op bij de penningmeester.

Collectebonnen - Bankrekening NL73 RABO 0331 9090 73
Collectebonnen zijn zowel voor u als gemeentelid als voor ons als kerk goedkoper en gemakkelijker. U heeft een bewijs dat u aan de collecte betaald heeft en wij als kerk hebben minder kleingeld in de collectezak.

Per vel met 50 bonnen van € 1,00  betaalt u € 51,-
Per vel met 50 bonnen van € 1,50  betaalt u € 76,-
Dit is inclusief druk-. administratie- en verzendkosten

Wilt u meer vellen in 1 keer bestellen, dan vermenigvuldigt u dat bedrag en maak het totaalbedrag over.

De collectebonnen kunnen worden besteld via bankrekening
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Bonnenkas Voorhofgerneente te Ochten. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u bezorgd.
Afhalen tegen contante betaling is mogelijk bij dhr. Willy Kuenen 0344 642303, Papekamp 11 4051 DM Ochten.
Indien u vooraf even belt komt u niet voor een gesloten deur.

Rondom de Voorhof - Bankrekening NL23 RABO 0120 5315 50
Ons kerkblad Rondom de Voorhof verschijnt maandelijks op papier of digitaal. Wilt u ook een exemplaar ontvangen, laat het weten via dir e-mail adres.
Kopij voor Rondom de Voorhof kunt u inleveren via het volgend e-mail adres 

Het papieren abonnement kost € 20,- per jaar, een digitaal abonnement € 7,50 per jaar. Als abonnee ontvangt u in de maand september hiervoor een rekening.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door het kerkelijk bureau.  
Het kerkelijk bureau zorgt voor de juiste gegevens in de ledenadministratie zoals: in- en uitschrijvingen, adreswijzigingen, geboortes, huwelijken.

Solidariteitskas - Bankrekening NL23 RABO 0120 5315 50
Vanuit de Solidariteitskas helpen wij andere gemeenten of worden wij
geholpen door andere gemeenten als er een tijdelijk een financiële overbrugging noodzakelijk is. Dit omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben. Hieruit blijkt dat het niet alleen om geven gaat, maar dat er, wanneer dat nodig is, ook sprake kan zijn van ontvangen. Op deze manier proberen kerken binnen de PKN elkaars lasten te verlichten.

In de maand mei ontvangt u als lid van De Voorhof hiervoor een rekening.

Nalatenschap
Geef het geloof door aan de volgende generatie.
Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De Wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden. Wanneer u de Voorhof iets wilt nalaten is een testament noodzakelijk. Deze folder geeft u meer informatie hierover. 
 
terug