Diaconaat Diaconaat

De ambtsgroep Diaconaat – ook wel aangeduid als  Diaconie – bestaat momenteel uit 9 diakenen. Er zijn wijkdiakenen die hun aandacht vooral richten op een wijk. De diakenen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een werelddiaken.

Doelstelling en taken
Doelstelling van de diaconie is om diaconaal te handelen in de samenleving en in de eigen gemeente. Dit omvat: delen wat haar aan gaven geschonken wordt, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Diakenen werken mee aan de eredienst, o.a. bij de viering van de Maaltijd van de Heer. In de regel verzorgen zij de afkondigingen en ook kunnen ze een rol krijgen in de gebeden. De taken van de diaconie kunnen als volgt worden verwoord:
 
bescherming bieden, bijstand verlenen, oog en oor hebben
Opsporen van stille armoede, verlenen van stille hulp, aandacht geven aan vluchtelingen / asielzoekers en ouderen. Voor de medemens ver weg is er aandacht voor de georganiseerde projecten van Kerk in Actie, maar ook voor projecten die door gemeenteleden worden aangedragen.
toerusten en stimuleren om aan diaconale taken mee te werken
De diaconie geeft informatie over maatschappelijke thema's, zoals asielproblematiek, verslaving, armoede, milieu, zorg, nieuwe wetten en sociale voorzieningen
beheer en inzameling van gelden die voor dit alles nodig zijn
Naast de zondagse diaconiecollecte kunnen extra acties gehouden worden aansluitend op de actualiteit.
 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld, wereldwijd. In De Voorhof wordt het buitenlandse diaconale werk gecoördineerd door de werelddiaken.
 
Jaarlijks wordt, tezamen met de actie Kerkbalans aan de gemeenteleden een bijdrage gevraagd voor  het werelddiaconaat. Het grootste deel van de ontvangen gelden (ca.80%) wordt besteed aan projecten van Kerk in Actie. Op aangeven van de werelddiaken wordt door de diaconie een keuze gemaakt uit de lopende en geplande projecten van Kerk in Actie. De overige, ca. 20% van de ontvangen gelden worden besteed aan projecten waarbij een gemeentelid betrokken is. Het is mooi en stimulerend om direct terugkoppeling te krijgen van het betreffende gemeentelid. Deze projecten worden aangeduid als ‘eigen projecten’.

Voor  informatie over het beleidsplan 2015/2016 van de diaconie klik hier
 
Contacten Diaconie
voorzitter:        Aleke van Vuren / tel. 0488 442894
secretaris:      Jaap Kalsbeek / tel. 0488 - 481259 
werelddiaken: Bernard Schiebaan / tel.  0488 - 483199 
e-mail:           

terug